Algemene Voorwaarden Muzieklessen SiebrenMusic

SiebrenMusic is een praktijk waarin muzieklessen en band- en ensemblelessen wordt aangeboden en verzorgd en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband kan staan.

De algemene voorwaarden zijn op alle diensten en (gewijzigde, aangevulde, vervolg) van toepassing.

1) Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier (wordt verstrekt door de docent). Minderjarige cursisten kunnen zich alleen inschrijven met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Een inschrijving geldt voor één jaar en wordt verlengd met een jaar tenzij de overeenkomst uiterlijk 1 maand voor afloop schriftelijk wordt opgezegd. Tussentijds opzeggen kan met inachtneming van 4 weken opzegtermijn.

2) Het cursusjaar bestaat uit 36 lesweken met inachtneming van de reguliere schoolvakanties zoals die in het basisonderwijs gelden voor de desbetreffende plaats waar de lessen worden gegeven. In de schoolvakanties van het basisonderwijs wordt geen les gegeven tenzij anders afgesproken.

3) De lessen worden in 1 termijn of 4 termijnen vooraf in rekening gebracht. Het lesgeld dient binnen14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien de betaling binnen deze termijn uitblijft, behoudt de docent het recht na deze termijn de lessen stop te zetten.

4) Tussentijds in het jaar instromen is mogelijk. Hiervoor is een vereiste dat er een proefles is gevolgd en dat de docent een volledig inschrijfformulier heeft ontvangen. Een proefles kan op elk moment worden aangevraagd door een mail te sturen naar siebrenmusic@gmail.com. Na de proefles wordt er verrekend hoeveel resterende lesweken er zijn.

5) De cursist heeft zelf een instrument ter beschikking om te studeren, lessen te volgen en op te treden. Mocht er bladmuziek of lesboeken aangeschaft worden, dan zijn deze kosten voor de cursist.

6) De cursist is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen aanwezigheid in de les. Bij verhindering van de cursist om welke reden dan ook, is de docent niet verplicht een inhaalles te plannen. Het lesgeld wordt in dit geval niet gerestitueerd. In geval van kortdurende ziekte van de cursist korter dan vier aanééngesloten weken, wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Duurt de ziekte van de cursist langer dan vier aanééngesloten weken, wordt het lesgeld gerestitueerd of verrekend vanaf de vijfde week ziekte.

7) In geval van ziekte van de docent korter dan twee aanééngesloten weken, wordt geen lesgeld gerestitueerd. In geval van langdurige ziekte van de docent, langer dan twee aanééngesloten weken, wordt een invaldocent gezocht die de lessen tijdelijk waarneemt. Mocht het niet mogelijk zijn een invaldocent te vinden, wordt vanaf de derde aanééngesloten week van de ziekte van de docent,het lesgeld gerestitueerd of verrekend. Invaldocenten zijn conservatorium geschoold.

8) De docent behoudt zich het recht om bij verhindering op de lesdag een inhaalles te plannen in een schoolvakantie of op een ander tijdstip.

9) Mocht de les door maatregelen van de overheid niet meer op locatie verzorgd kunnen worden, dan worden de lessen online doorgezet.

10) Lestarieven zullen gerelateerd blijven aan de markt en jaarlijks geïndexeerd worden.

 

Contact

Telefoon: 06-57609101

Mail: siebrenmusic @ gmail.com